观景

一年级作文123字
作者:郭澳雪
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • tiān
 • shàng
 • de
 • yún
 • shì
 • me
 • bái
 •  
 • tiān
 • shì
 • me
 •  我看见天上的云是那么白,天是那么
 • de
 • lán
 •  
 • shàng
 • de
 • cǎo
 • shì
 • me
 • de
 •  
 • ?g
 • shì
 • me
 • hóng
 • 的蓝。地上的草是那么的绿,花是那么红
 •  
 • yóu
 • shì
 • chūn
 • jiē
 • wǎn
 • yàn
 • huǒ
 •  
 • guāng
 • shí
 •  
 • cǎi
 • 。尤其是春节夜晚焰火,五光十色,五彩
 • bīn
 • fēn
 •  
 • jiā
 • jiā
 • zhāng
 • dēng
 • jié
 • cǎi
 •  
 • xiàng
 • huān
 • de
 • hǎi
 • yáng
 • 缤纷。家家户户张灯结彩,像欢乐的海洋
 • yàng
 •  
 • zhè
 • chūn
 • àng
 • rán
 • de
 • jǐng
 •  
 • zhēn
 • nán
 • wàng
 • 一样。这春意盎然的景色,我真难以忘记
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  无注音版:
   
   
   
   
   
   我看见天上的云是那么白,天是那么的蓝。地上的草是那么的绿,花是那么红。尤其是春节夜晚焰火,五光十色,五彩缤纷。家家户户张灯结彩,像欢乐的海洋一样。这春意盎然的景色,我真难以忘记!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   观景

   一年级作文123字
   作者:郭澳雪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • tiān
  • shàng
  • de
  • yún
  • shì
  • me
  • bái
  •  
  • tiān
  • shì
  • me
  •  我看见天上的云是那么白,天是那么
  • de
  • lán
  •  
  • shàng
  • de
  • cǎo
  • shì
  • me
  • de
  •  
  • ?g
  • shì
  • me
  • hóng
  • 的蓝。地上的草是那么的绿,花是那么红
  • 阅读全文
  快三助手